Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skærbæk Distriktsskole
Mobil menu

Mål og indholdsbeskrivelse

Mål og indholdsbeskrivelse


Værdier
Vi har højt til himlen
Vi tror på succesoplevelser
Vi vægter udvikling
Vi samarbejder
Vi sætter høj faglighed i centrum   

Læringssyn
Vi tilbyder planlagte aktiviteter, som er overvejet pædagogiske, hvor ramme og mål er fastsat, hvor børn har mulighed for læring og udvikling.
Vi planlægger aktiviteter ud fra alder, køn, lyst og interesser.
Vi planlægger aktiviteter på tværs af faser.
Vi er en idræts-SFO, hvor vi har fokus på leg og bevægelse
Vi tilbyder dagligt en bred vifte af aktiviteter – både ude og inde – hvor der både er plads til den frie og strukturerede leg
Vi tager udgangspunkt i børns ønsker og behov

Pædagogiske principper
Vi skaber et positivt miljø for både børn og voksne, hvor humor, glæde og gensidig respekt er i fokus.
Vi har fokus på, og øver os dagligt i at være anerkendende i vores tankegang og tilgang til børnene.
Vi skaber en genkendelig hverdag via vores daglige strukturplan.
Vi arbejder i en konstant proces, hvor vi finder på nye og andre handlings- og løsningsmuligheder, for at finde frem til det der lykkedes.
Vi møder det enkelte barn, der hvor det er, med plads til deres forskelligheder.
Vi samarbejder med børn, forældre, skole, lokalsamfund og eksterne samarbejdspartnere.
Vi tilstræber, at skabe et læringsmiljø, hvor der er plads til indlevelse og fordybelse.
Vi arbejder med pædagogiske mål og beskrivelser i forbindelse med planlagte projekter og aktiviteter.
Vi er i vores tilgang til det pædagogiske arbejde omstillingsparate.
Vi udvikler børnenes sociale kompetencer gennem leg og aktiviteter – på tværs af alder og gruppe og igennem vores pædagogiske tilgang.

Mål for samspillet
De fleste pædagoger som arbejder i sfoèn, har timer i skoledelen. Enten som klassepædagog på en klasse i indskolinge eller som støttepædagoger i mellemtrinnet.
Vi har et tæt samarbejde vedrørende alle elever i indskolingen. Arbejdsmøder med PPR. revisitationer, opfølgningsmøder med forældre/skole.
SFO gør brug af skolens AKT vejleder
Vi holder fælles kursusdage og deltager i alle relevante møder - det giver et tættere samarbejde, når vi mødes på tværs af faggrupper.
Ligeledes er vi med i diverse udvalg på skolen, MED, AMR, PR. festudvalg og andre udvalg som giver mening for os at deltage i.
Vi samarbejder omkring fælles legeplads til gavn for børnene, da vi er meget bevidste om, at børnene skal røre sig fysisk i frikvarterene og SFO.
Fra august 2014 samarbejder SFO og indskolingen om hele skoledagen,for at udfordre alle børn, så de bliver så dygtige de kan, uanset social baggrund. Pædagogen er med i undervisningen i alle timerne sammen med læren.Pædagogen står individere  for den understøttende undervisning. Pædagogen vil lige ledes være med til at tilrettelægger skoleåret i samarbejde med læren.
 Vi har fælles ledelsesteam. Det giver den bedste forståelse for hinandens udfordringer og visioner. Vi udvikler ”en fælles skole” og ikke SFO og skole.

Læringsmiljø
Vi laver hvert halve år en aktivitetsplan, som har et varieret udbud af aktiviteter, hvor der er fokus på idræt, leg, bevægelse, kreativitet, natur samt faste traditioner som, Lucia, teater, hyttetur og bedsteforældredag.
Vi fordyber os i emneuger og projekter.
I hverdagen er der rig plads til spontanitet i de givne rammer.
Vi har en fast strukturplan for personalet, som er drivkraften der gør, at de planlagte og spontane aktiviteter lykkedes.
Vi skaber et inspirerede, alsidig og tidssvarende læringsmiljø, udfra de mål, formål, metoder og evalueringer vi udarbejder.

Medindflydelse/medinddragelse
Vi har børnemøder, hvor børnene kan ytre deres ønsker til aktiviteter og indhold i deres hverdag.
0-4 kl´s børn kan foreslå aktiviteter, som de voksne tager med til planlægningen.
Vi giver rum, plads og ressourcer til børns spontane leg.
Børn vælger selv til og fra i de daglige aktiviteter.

Selvvalgte aktiviteter
Det gøres ved vores årsplan og strukturplan, som tilgodeser at vores ressourcer til voksenstyrede aktiviteter og børns spontane aktiviteter bliver ligeligt fordelt.


Forældresamarbejde
Vi samarbejder og informerer via:
Skolebestyrelse
Daglig dialog
Aula
Nyhedsbreve og foldere
Informationsaftener
Forældremøder
Forældrearrangementer


Sociale relationer
Vi laver målrettede aktiviteter, hvor fællesskaber og sociale relationer er i fokus.
SFO´s fysiske rammer appellerer til leg, der skaber sociale relationer.
Vi støtter børnene til succes i relationen, ved at være den observerende, lyttende og hjælpende voksne i leg og konfliktløsning.
Vi prioriterer tæt dialog og samarbejde med forældrene omkring barnets trivsel.
 

Særlige behov
Vi giver dem en struktureret og forudsigelig hverdag
Vi arbejder bevidst med at være tydelige voksne.
Vi arbejder med ”fælles fodslag” – fælles pædagogisk holdning
Vi er omstillingsparate, og møder barnet hvor det er.
Vi øver os dagligt i, at arbejde anerkendende.
Vi laver handleplaner.

 Inklusion
Vi har AKT-vejledere i skole, som vi  mødes med. for at samarbejde omkring det enkelte barn eller grupper af børn.
Vi har fælles teammøder.
Vi har fælles temadage vedr. inklusion.

Sundhed og bevægelse
Vi er en certificeret idrætssfo, som igennem vores daglige aktiviteter og planlagte projekter sætter fokus på idræt, leg og bevægelse.
Vi tænker nye alternativer og nye muligheder for udnyttelse af fysisk udfoldelse.
Vi har forskellige legeredskaber som appellerer til fysisk udfoldelse.
Vi har et samarbejde med de lokale idrætsforeninger om et bevægelsestilbud til vores børn.
Vi tilbyder børn, at være med i en sund frugtordning, hvor de kan få et lille måltid hver eftermiddag.

Lektiestøtte
Børnene er altid velkomne til at lave deres lektier i SFO, og mulighed for at få lektiehjælp af en voksen
 
Sammenhængende overgange
Vi har brobygning mellem børnehaver, skoler og SFO, som sikrer en sammenhængende overgang for barnet.
SFO har en gennemgående pædagog, der deltager 2 onsdage for hvert rul fra kl. 8.00 – 11.30.
Børnene besøger skolen og ser den klasse de skal gå i.

 
Dagtilbuddets pædagogiske læreplaner
Vi har ikke tidlig SFO-start, men brobygning.
Ved hvert rul kommer børnehaverne på besøg i sfo og skole.
Fagpersonale fra børnehaver, børnehaveklasser og SFO planlægger indholdet sammen.

 

Politiske indsatsområder

Sprog og læsepolitik
Vi har hen over året, i vores aktivitetsplan fokus på sprog. Derudover giver vi børnene rum og rammer til spontant at indleve sig i drama og dans.
I 0-4 klasse arbejder vi med, at skaber en fælles kultur. Vi har en frugtordning, som medvirker til fællesskabet. 

Mad og måltidspolitik
Børnene har brug for, at få noget energi når de kommer fra skole, derfor har vi en frivillig frugtordning, hvor børnene får et let måltid, såsom boller, rugbrød, frugt, salat osv.

It og medieplan
Børnene har mulighed for at spille spil og læringsspil på computer i SFO. Vi har fælles retningslinier for brug af computere mellem SFO og skole, dog har vi valgt at strukturere aktiviteten således, at der er faste rammer og regler for, hvad og hvornår man må bruge computeren. Vi er bevidste om, at de digitale medier optager en stor del af børnenes fritid, samtidig skal der også gives andre alsidige tilbud som styrker deres kompetencer og færdigheder.
Børnene har et fælles login til pc´erne, som kan bruges i SFO og skole, hvor de kan arbejde videre med de digitale emner, som de har påbegyndt i skolen.
Børnene bruger også skoleintra eller youtube til at finde oplysninger omkring musik, sport osv.
Vores mål er, at gøre mere brug af de digitale medier, som Ipad, kameraer og billedprogrammer, fordi det beskriver børnenes verden og hvad de er optaget af. Børn der ikke kan læse endnu eller læsesvage elever, har derfor også mulighed for at være med, da de kan beskrive det via billeder.