Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skærbæk Distriktsskole
Mobil menu

Beskrivelse af Cassiopeia

Cassiopeia 
Cassiopeia er Tønder Kommunes vidtgående tilbud for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Cassiopeia administreres af vicedistriktsskolelederen på Skærbæk Distriktsskole. Cassiopeia er et helhedstilbud, hvor undervisning og fritid ses som et sammenhængende tilbud. Åbningstiden er fra 6.45-15.30 alle hverdage.
Indstilling til Cassiopeia sker via distriktsskolelederen i eget skoledistrikt, der sender ansøgning til visitationsudvalget. 
Cassiopeia er normeret til  25 elever fra 0.-9. klasse. Eleverne undervises (delt op) i 4 hold: Nord, Syd, Øst, Vest, der hver har tilknyttet et team bestående af lærere og pædagoger.
Personalet har særlige specialpædagogiske kvalifikationer, superviseres af PPR og ekstern supervisor og efteruddannes løbende.

Beskrivelse af elevgruppen
De fleste af eleverne har diagnose inden for ASF. Det betyder at eleven har større eller mindre vanskeligheder i forhold til de tre områder: Kommunikation, social samspil og social forestillingsevne. Desuden ses ofte at elever med ASF har sanseforstyrrelser. Elever med ADHD har forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. Det kan give  udfordringer i forhold til at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig. 

Nogle elever kommer fra daginstitution/almenskole med et meget højt stressniveau, fordi de ikke har kunnet matche kravene. For de elever arbejdes der målrettet med afstressning med fokus på at få eleven i trivsel, så eleven bliver tryg ved at gå i skole. Når eleven er i trivsel, vil vi have fokus på den faglige udvikling.

Cassiopeias fysiske rammer
Cassiopeias lokaler ligger i den sydøstlige fløj på Skærbæk Distriktsskole. Afdelingen ligger skærmet fra almenskolen med egen indgang og legeplads. Almenskolens faglokaler benyttes, når det er hensigtsmæssigt. 

Pædagogikken
Den pædagogiske tilgang er TEACCH inspireret. Skoledagen er præget af fast struktur, forudsigelighed og genkendelighed. Eleverne mødes af kendte voksne med individuel guidning og vejledning i forhold til social og faglig udvikling og anvender forskellige støttesystemer, som visualiserer og tydeliggør, hvad der skal ske i løbet af dagen.  
Tilgangen til barnet tager udgangspunkt i Low Arousal, som er en konfliktnedtrappende tilgang til børn. Nøgleordet er kravtilpasning, hvor der tages udgangspunkt i barnets evner og udfordringer. I Cassiopeia mødes barnet af voksne, der uanset barnets stressniveau forbliver i ro, holder lav stemmeføring og undgår fysisk kontakt. Hvis eleven har brug for det, guides det ud i frirum, hvor det har mulighed for at få ro på sig selv igen.
Fastholdelse undgås i videst muligt omfang og anvendes kun, hvis barnet er til fare for sig selv eller andre. 

Undervisningen
Som udgangspunkt undervises i folkeskolens fag i det timetal, som er vedtaget af Tønder Kommune, men undervisningen er kravtilpasset den enkelte elev.
Undervisningen skifter mellem undervisning ved fællesbordet og selvstændigt arbejde ved arbejdspladserne. Opgaverne er tilpasset den enkelte elev i forhold til tid, sværhedsgrad og støttesystemer ud fra elevens kompetencer og dagsform.

Pauser
Imellem hver opgave er der en pause. Pauserne er med til at mindske stressniveauet og samtidig give eleverne energi og overskud til at modtage læring. Hvad pauserne bliver fyldt ud med, er individuelt fra elev til elev. 

Andre aktiviteter
Teamdage betyder, at klassen hele dagen har omlagt undervisning. De kan være på tur ud af huset med forskellige formål eller arbejde i huset med et emne. Transporten foregår i bil, med tog (hvis eleverne magter det) eller fælles gåtur.
Andre aktiviteter kan være netcafé, ekskursion - nogle gange med overnatning, emneuger, temadage og mange andre oplevelser. 
Det er vigtigt for os at deltage i de arrangementer og aktiviteter almenskolen afholder såsom koncerter, motionsdag og fyrværkeri-demonstrationer. Alle aktiviteter er tilpasset den enkelte elevs niveau og dagsform.

Social træning – ”Træning til livet”
Undervisningen i Cassiopeia foregår hele dagen – ikke kun i fagtimer. 
Vi ønsker livsduelige og selvstændige elever, som forlader skolen med opmærksomhed på egne behov, hvilket opnås ved, at eleven får oplevelsen af at være inddraget, hørt og forstået. Dette øves i samspil med andre, hvorved de sociale kompetencer udvikles. I Cassiopeia øver og guider personalet eleverne i det sociale samspil i f.eks spil, ture ud af huset, aktiviteter og fællesundervisning. Målet er at give eleverne strategier til at kunne begå sig blandt andre. Derudover er der fokus på personlig hygiejne og påklædning.

Dagligdagen
Når elever og personale møder ind, går de hen til en stor magnettavle, hvor der er billeder af alle. Her sætter de en magnet på deres eget billede. Det betyder: ”Jeg er i huset”.
Eleverne vælger en aktivitet, indtil undervisningen starter kl. 8.00. Der vil altid være personale tilstede, som kan hjælpe de elever, som har brug for det.
Kl. 8.00 begynder skoledagen. Cassiopeia følger som hovedregel almenskolens frikvarterer, som er: 9.30 – 10.00 og 12.00 – 12.30. Herudover tilrettelægges individuelle pauser.
Kl. 11.45 spiser eleverne deres medbragte mad i klassen sammen med personalet.
Når eleverne forlader Cassiopeia, fjerner de brikken fra magnettavlen. Det betyder: ”Jeg er taget hjem”.

Forberedelse til ungdomsuddannelse
Når eleven begynder i overbygningen i Cassiopeia, vil vi i samarbejde med uddannelsesvejlederen, forældre og elev vurdere, hvad det rette tilbud er efter 9. klasse. For de elever der ikke kan følge de almene ungdomsuddannelser, er der bl.a. mulighed for at tage en STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Inklusion
Vi har et tæt samarbejde med almenskolen. Hvis vi vurderer, at en elev er klar, deltager han/hun i et eller flere fag i en almenklasse.  
Der vil være elever, hvor vi i samarbejde med forældrene vurderer, at det ikke er til gavn for eleven at få undervisning i almenskolen.

Ankomst og afhentning
Der kan bevilliges taxakørsel til de elever, hvor der vurderes, at der er et behov for det.
Er der ændringer i taxakørslen, er det forældrenes ansvar at give besked til taxaselskabet. Personalet hjælper eleverne til og fra taxaen. Enkelte forældre henter og bringer selv. Forældrene bliver bedt om at blive udenfor, fordi nogle elever påvirkes af fremmede i ”deres lokaler”. 

M
edicinhåndtering
Cassiopeia følger reglerne, som er beskrevet i: ”Skrivelse om medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger”.
Af reglerne fremgår: Ledelsen har ansvar for, at det af en skriftlig instruktion til personalet fremgår, hvordan børnenes medicin skal håndteres og opbevares. Medicinen skal opbevares, så den er utilgængelig for uvedkommende. Det noteres hvornår og af hvem medicinen er udleveret.
Når den behandlende læge har vurderet, at medicinen kan administreres af forældre/personer, der ikke er sundhedsuddannede, vil personalet også kunne påtage sig dette.

At være forældre i Cassiopeia
For at give barnet et optimalt tilbud forventer vi, at forældrene indgår i et intensivt skole/hjem-samarbejde. Det får vi ved en åben kommunikation mellem skole og hjem på daglig basis via Aula. Dette med henblik på at holde hinanden underrettede om barnets ”dagsform”, så begge parter har de bedste forudsætninger for at tilrettelægge en god dag. 
Når en elev indskrives i Cassiopeia, får forældrene adgang til personalets ekspertise i skoledagen og PPR som rådgiver i såvel skole som i private spørgsmål.
Forældrene skal som i almenskolen sørge for, at barnet er klar til skoledagen og har de ting med, der skal bruges.
I begyndelsen af skoleåret afholdes et fælles forældremøde i Cassiopeia. Personalet kontakter forældrerådet for at høre, om de har ønsker til indholdet, hvorefter personalet planlægger mødet.
I efteråret afholdes der et revisitationsmøde med deltagelse af alle relevante personer, forældre, skole, PPR og hvor det er relevant deltager sagsbehandler og UU-vejleder. På revisitationsmødet tages der stilling til, om eleven skal fortsætte i Cassiopeia, have et andet tilbud eller udsluses til almenundervisningen. Afgørelsen træffes på baggrund af elevplaner, dialog mellem personalet, PPR og forældre og i dialog med distriktsskolelederen fra elevens bopælsdistrikt.
Vurdering og beslutning om elevens fortsatte undervisningstilbud indstilles til visitationsudvalget af distriktsskolelederen i Skærbæk. 
Der afholdes i foråret en skole–hjem samtale med deltagelse af personale og forældre.

Forældreråd
Forældrerådets opgave er at:

  • Medvirke til at styrke det sociale liv i Cassiopeia.
  • Være kontaktled til nye forældre i Cassiopeia.
  • Være kontaktled mellem skolebestyrelse og forældre.

Forældrerådet består af 4 forældrerepræsentanter og evt. 2 medarbejderrepræsentanter. 
Forældrerådets opgave og rolle er beskrevet i ”Principper for forældrerepræsentanter i Cassiopeia”.

Skolebestyrelsen 
Cassiopeia har en forældrevalgt i skolebestyrelsen. Det er Dennis Rasmussen, tlf. 21646879, mail: dennis.rasmussen@dk.g4s.com. Dennis er forælder til en elev i Syd.

Få mere information på hjemmesiden https://www.autismeforening.dk/